آشنایی با کد های بلبرینگ

با توجه به تنوع بسیار زیاد بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین با توجه به مصارف مختلف بلبرینگ و رولبرینگ ها در صنایع مختلف و همچنین کاربرد های بسیار زیاد بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در محیط های مختلف و خاص که باید برای هر محیط و هر شرایط کاری بلبرینگ و رولبرینگ خاصی طراحی شود و بکار گرفته شود، و همچنین برای سهولت کار استانداردهایی برای خصوصیات مختلف بلبرینگ و رولبرینگ ها از طرف شرکت های سازنده بلبرینگ و رولبرینگ ها تعریف شده است،

که این امر باعث میشود تا خرید بلبرینگ و فروش بلبرینگ و همچنین تبادل نظرات بین مهندسان و طراحان با سهولت بیشتری اتفاق بی افتد.

کد مشخصه مفهوم کد
A
اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد و در بعضی از بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. به عنوان نمونه
 • ۴۲۱۰A به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه است.
 • ۷۰۵۶A به معنی زاویه تماس ۳۰ درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه می باشد.
AC زاویه تماس ۲۵ درجه در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای
AS وجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ های سوزنی (اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند)
ASR وجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ های سوزنی ( اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند).
A xxx همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
B
۱- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد. مثلاً
 • ۷۲۱۰B به معنی زاویه تماس ۴۰ درجه در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه است.
 • ۷۲۱۰B به معنی زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی می باشد.
۲- همچنین می تواند به معنی وجود لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی باشد.
BIR شیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی.
B xxx حرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
C
۱- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی بلبرینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد.به طور نمونه
 • ۷۲۱۰C یعنی زاویه تماس ۱۵ در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
 • ۲۲۳۱۰C یعنی حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای
۲- همچنین می توند به معنی بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد. نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع بلبرینگ ها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).
CA ۱- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
۲- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دوو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.
CAB غلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CABC شیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.
CAC شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد  اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CB ۱- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
۲- در حالتیکه جفت بلبرینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.
CC ۱- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
۲- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت بلبرینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.
CLN کاهش در لقی حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس ۶X استاندارد ISO).
CL0
کلاس دقت ۰ استاندارد ANSI-ABMA
CL00
کلاس دقت ۰۰ استاندارد  ANSI-ABMA
CL3
کلاس دقت ۳ استاندارد  ANSI-ABMA
CL7A کیفیت استاندارد SKF برای بلبرینگ های پینیون
CN
لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشان دهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال
 • CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 • CNM  لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 • CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 • CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3
C1
لقی داخلی، کمتر از C2
C2 لقی داخلی، کمتر از نرمال
C3 لقی داخلی، بیشتر از نرمال
C4
لقی داخلی، بیشتر از C3
C5
لقی داخلی، بیشتر از C4
C6 تولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.
C7 تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.
C01 کاهش لقی برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی
C02
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01
C03 کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی
C04
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03
C10 کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در بلبرینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.
C20
تلورانس قطر داخلی کمتر از C10
C30 کاهش تلورانس قطر داخلی، به سمت حد حد اقل استاندارد
C40
تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10
C50 کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد
C80 کاهش تلورانس ارتفاع در بلبرینگ های کف گرد
D
۱- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف بلبرینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره بلبرینگ قرار می گیرد: مثال:
 • ۳۳۱۰D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس ۴۵ در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
 • K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه
۲- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.
DB
دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت بلبرینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو بلبرینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می  گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:
 • A:  بار اولیه سبک (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)
 • C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 • GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ های شیار عمیق)
 • GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN
DF دو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.
DG دو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.
DH بلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه
DP قطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه )
DR دو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.
DS ۱- بلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت
۲۲- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه
DT دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .
DV شیار در حلقه بیرونی بلبرینگ های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.
D8 عدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد
E
اصلاحات در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد اما در بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد.مثال:
 • ۶۲۰۶E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق
 • NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای
 • ۲۹۳۲۰E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد
EC غلتک های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
FA تمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی
FB تمرکز قفسه F بر حلقه داخلی
FE قفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.
FMA قفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ های سوزنی
FP قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
۲F بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف
۲FF بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف
G بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو بلبرینگ ای که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت بلبرینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.
GA بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت بلبرینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.
GB بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GA بیشتر است.
GC بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GB بیشتر است.
GP رولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.
H ۱- قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده
۲-  کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27
HA
سخت کاری سطحی کل بلبرینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:
 • ۰: کل بلبرینگ
 • ۱: حلقه های بیرونی و داخلی
 • ۲: حلقه بیرونی
 • ۳: حلقه داخلی
 • ۴: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
 • ۵: اجزاء غلتشی
 • ۶: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی
 • ۷: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
HB بلبرینگ ای که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند.
HE بلبرینگ یا قطعاتی از بلبرینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HM بلبرینگ یا اجزاي بلبرینگ كه سختي ماتنزیني شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HT
بلبرینگ پرشده با گریس دما بالا (۱۳۰C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بلبرینگ (۲۵% تا ۳۵% فضای خالی بلبرینگ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:
 • A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.
 • B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.
 • C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)
HU بلبرینگ  یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
HV بلبرینگ یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
IS رولبرینگ سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.
J قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.
JA قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی
JBCS قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی (مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه)
JBS قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی
JE قفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده
JR قفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.
JW قفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده
K
حلقه داخلی مخروطی با شیب  ۱:۱۲
K30
حلقه داخلی مخروطی با شیب  ۱:۳۰
L قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.
LA قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
LB قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی
LHT بلبرینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از ۱۴۰+ درجه سانتی گراد تا ۴۰- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می شود.
LO بلبرینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.
LP قفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
LPS قفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.
LS کاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.
۴T بلبرینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (۵۰- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در بلبرینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.
M قفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.
MA قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی
MAS قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MB قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس داخلی
MBS قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه کنس، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MO بلبرینگ ای که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند.
MP قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی کنس داخلی یا بیرونی
MPS قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.
MT بلبرینگ محتوی گریس دما متوسط  (۱۱۰+ درجه سانتی گراد تا ۳۰- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.
N جای خار در کنس بیرونی بلبرینگ
NR جای خار و خار در کنس بیرونی بلبرینگ (برای تثبیت محوری بلبرینگ)
N1 یک شکاف در لبه بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ
N2 دو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ
N4
N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.
N6
N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.
P قفسه پلي آمید ۶۶ تقویت شده با الیاف شیشه كه با روش تزریق پلاستیك ساخته شده و نسبت به اجزاي غلتنده مركز شده است.
P1 قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای
P2 رولبرینگ بشکه ای با کنس بیرونی دو تکه
P3 رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح
PR رولبرینگ بشکه ای با کنس بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه کنس بیرونی
P4 دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO (دقیقتر از P5)
P4A
دقت ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس ۹AFBMA
P5 دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۵ استاندارد ISO (دقیقتر از P6)
P6
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۶ استاندارد ISO
PA9
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9
PA9B
دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9
QBC چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QBT چهار بلبرینگ شیار عمیق  یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QFC چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.
QFT چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QR چهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی
QT چهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم
Q05 ارتعاش بسیار کم
Q06 ارتعاش کمتر از نرمال
Q5 سطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)
Q6 سطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)
R لبه یکپارچه بیرونی روی کنس بیرونی
RS رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی
RS1 کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
RS2 کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
۲RS کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
۲RS1 کاسه نمد ۱RS در دو طرف بلبرینگ
۲RS2 کاسه نمد RS2 در دو طرف بلبرینگ
RSH کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک  اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.
۲RSH کاسه نمد نوع RSH در دو طرف بلبرینگ
۰۲RS رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
RZ کاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)
۲RZ کاسه نمد RZ در دو طرف بلبرینگ
(X)RXX حرف R همراه با دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
SM رولبرینگ سوزنی دارای گریس. ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند.
SORT سری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی. اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .
SP
دقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4
SO پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای ۱۵۰+ درجه سانتی گراد
S1 پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای ۲۰۰+ درجه سانتی گراد
S2 پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای ۲۵۰+ درجه سانتی گراد
S3 پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای ۳۰۰+ درجه سانتی گراد
S4 پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای ۳۵۰+ درجه سانتی گراد
T ۱-  قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده
۲- سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K
TA قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی کنس بیرونی
TB قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی کنس داخلی
TBT سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TFT سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TG سه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به یکی از صورتهای,TFT TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TH قفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده
TN قفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در بلبرینگ تزریق شده باشد. طراحی ها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.
TR سه  بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار
TT سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به صورت پشت سرهم
T همراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
U ۱- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای ۱۱۵یا ۱۱۶ بدون بوش رزوه نشده
۲- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی
۳۳- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر
UP
دقت فوق العاده بالا، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4
UPG بلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم
V بلبرینگ بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی
VGA رولبرینگ سوزنی یا استوانه ای، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است. ( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است)
V به همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
VA
تغییراتی که به  منظور کاربرد بخصوص در بلبرینگ ایجاد شده است ، نظیر:
 • VA201 بلبرینگ برای واگن کوره ها
 • VA301 بلبرینگ برای موتورهای کششی
VB ابعاد بیرونی اصلاح شده، بویژه شعاع پخ
VE اصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی
VQ تلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد
VS لقی داخلی غیر استاندارد در بلبرینگ
VT روانکاری غیر استاندارد
W ۱- بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری
۲- رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند K) با جا خار در کنس داخلی یا بیرونی
WM همراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
W20 سه سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
W26 شش سوراخ روانکاری در کنس داخلی  بلبرینگ
W33 یک شیار و سه  سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
W33X یک شیار وشش  سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
X
تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی بلبرینگ بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO
Y قفسه برنجی پرسی. طراحی های دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند.
YA قفسه برنجی پرسی، متمرکز روی کنس بیرونی
Z ۱- رولبرینگ های سوزنی مرکب با محفظه
۲۲- کاسه نمد فلزی در یک طرف بلبرینگ
۲Z کاسه نمد Z در دو طرف بلبرینگ
ZN Z+N، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNR Z+NR، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNB Z+N، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZNBR Z+NR، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZW مجموعه دو ردیفه غلتک های سوزنی و قفسه
فروشگاه بلبرینگ آژند
بلبرینگ
بلبرینگ آخن
بلبرینگ صنعتی
خرید بلبرینگ
فروش بلبرینگ
کد های بلبرینگ